Splošni pogoji

Agencija HIŠKE, Erik Krautberger s.p.,

v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 50/06 – ZMVN, 49/11, 47/19) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US, 20/18) sprejema:

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
pri posredovanju v prometu z nepremičninami

I. Uvodne določbe
Ti splošni pogoji urejajo odnose med nepremičninsko družbo Agencijo HIŠKE, Erik Krautberger, s.p. (v nadaljevanju: nepremičninska družba) in naročiteljem ter so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Posamezni pojmi, uporabljeni v splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1. Nepremičninska družba je družba Agencija HIŠKE, Erik Krautbeger s.p., Glavni trg 2, 2366 Muta, ki opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
2. Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi in ima pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri ministrstvu, pristojnem za okolje in prostor.
3. Posredovanje pri prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina. To so predvsem kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga razmerja, ki se vzpostavijo na določeni nepremičnini.
4. Naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je oseba, fizična ali pravna, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa zanjo opravlja posredniške storitve v prometu z nepremičninami.
5. Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
6. Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
7. Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje provizijo, če bo pogodba sklenjena.
8. Provizija je v pogodbi o posredovanju določeno plačilo za posredovanje.
II. Osnovni podatki o nepremičninski družbi
1. Naziv: Agencija Hiške, Erik Krautberger s.p.
2. Skrajšan naziv: Erik Krautberger s.p.
3. Sedež: Glavni trg 2, 2366 Muta
4. Matična številka: 8041849000
5. Davčna številka: 51232359 (družba ni zavezanec za DDV)
III. Nepremičninski posredniki in pomožni sodelavci
1. V nepremičninski družbi so lahko zaposleni tako nepremičninski posredniki, kot tudi pomožni sodelavci, ki opravljajo določene storitve za nepremičninsko družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi.
2. Nepremičninska družba s pogodbo o posredovanju določi nepremičninske posrednike, ki bodo za naročitelja opravljali storitve posredovanja nepremičnin.
3. Druge storitve, ki niso posebej naštete v teh pogojih, lahko opravlja tudi druga oseba, ki je zaposlena v nepremičninski družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi; torej ne samo nepremičninski posrednik, določen v pogodbi o posredovanju.
4. Ne glede na določbe 3. točke, pa so za naročitelja edine pravno relevantne le tiste informacije v zvezi s posredovano nepremičnino, ki jih le-ta dobi od odgovornega nepremičninskega posrednika, določenega s pogodbo o posredovanju.
IV. Pogodba o posredovanju
1. Nepremičninska družba in naročitelj skleneta pogodbo o posredovanju nepremičnin. Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake sklenjene pogodbe o posredovanju in so naročitelju izročeni skupaj s pogodbo.
2. V primeru, da so si določila teh splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju nepremičnine v nasprotju, veljajo določbe pogodbe o posredovanju.
3. Nepremičninska družba sme posle posredovanja prenesti tudi na druge nepremičninske agencije po predhodnem soglasju naročitelja, pri čemer mora seznam teh nepremičninskih agencij naročitelju sporočiti. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju.
V. Provizija
1. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo za posle posredovanja, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
2. Za primere posredovanja pri nakupu ali prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini do 4,0 % od pogodbene vrednosti nepremičnine v skladu z dogovorom v pogodbi o posredovanju. Če je pogodbena vrednost nepremičnine v primeru nakupa ali prodaje manjša od 10.000 EUR omejitve o maksimalni proviziji ne veljajo in se plačilo za posredovanje obračuna v skladu dogovorom v pogodbi o posredovanju, upoštevajoč cenik, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja;
3. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
4. Za primere posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini enomesečne najemnine, ki jo zaračuna naročitelju, ki je gospodarski subjekt. V kolikor naročitelj ni gospodarski subjekt sme najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru najemne pogodbe znašati največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znaša znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina odda.
5. Nepremičninska družba ima pravico do prejema celotne dogovorjene provizije za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju ali odstopu od pogodbe o posredovanju. Šteje se, da je nepremičninska družba med naročiteljem in tretjo osebo vzpostavila stik, če: organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih, naročitelju ali tretji osebi posreduje katerikoli podatek o naslovu, sedežu, št. telefona ali telefaksa, naslovu elektronske pošte tretje osebe oziroma za naročitelja, opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo, ali če stranki seznani na drug primeren način.
6. Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, ravno tako pa se lahko s pogodbo o posredovanju dogovorita tudi, da je nepremičninska družba upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitve posredovanja v primeru, da naročitelj sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini oziroma sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe oziroma enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa za katerega je bila sklenjena. Višina dejanskih stroškov za storitve nepremičninskega posredovanja je opredeljena v ceniku nepremičninske družbe in lahko znaša največ 150,00 EUR.
7. Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je posrednik upravičen do plačila za posredovanje za oddajo in za prodajo;
8. Provizija zapade v plačilo v skladu s pogodbo o posredovanju oziroma pogodbo o izvajanju storitev, ob sklenitvi pisnega pravnega posla o prodaji / nakupu / oddaji / najemu nepremičnine med naročiteljem in tretjo osebo oziroma naročiteljevim ožjim družinskim članom oziroma predkupnim upravičencem. Pravni posel je sklenjen, ko je podpisana listina, ki vsebuje bistvene sestavine pravnega posla, ki je predmet posredovanja.
9. Naročitelj dovoljuje nepremičninski družbi, v smislu spoštovanja te pogodbe, preverjanje podatkov o kupljeni, prodani, oddani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem organu, v zemljiški knjigi ali v registru najemnih pogodb.

VI. Opis poslov, ki so zajeti v proviziji
S plačilom provizije za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:
– sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
– seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
– ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
– pisna opozorila, obvestila, potrdila;
– ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
– oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
– seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
– prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
– ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
– seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
– telefonsko komuniciranje s strankami;
– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Posrednik pridobi od tretje osebe, ki je prejela podatke o nepremičnini, podpis izjave o ogledu nepremičnine.
VII. Dodatni posli, ki niso zajeti v proviziji in so predmet posebnega plačila ter bremenijo naročitelja
1. oglaševanje, ki presega obseg običajnega oglaševanja za tisto vrsto nepremičnine, za katero je sklenjena pogodba o posredovanju, izkazano z računi izvajalcev;
2. ureditev zemljiško knjižnega stanja nepremičnine (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo: predznamba, zaznamba, vknjižbo lastninske pravice, idr…);
3. priprava napovedi in prijava pogodbe pri pristojnem Finančnem uradu Republike Slovenije za odmero davka od prometa nepremičnin in morebitnega davka od dobička iz kapitala;
4. sestava pisne listine soglasja volj, torej listine pravnega posla prodaje, najema, zakupa oziroma drugih pogodb;
5. po potrebi izdelava cenilnega zapisnika tržne vrednosti za potrebe davčnega ali drugega postopka in druge vloge organom;
6. sestava primopredajnega zapisnika in sodelovanje pri primopredaji nepremičnine;
7. izdelava vizualne prezentacije nepremičnine, primerne za predstavitev na internetu, izložbenih oglasih, in podobno, ki presega običajno kvaliteto ali obseg;
8. takse in pristojbine pri pridobitvi listin in potrdil, potrebnih za sklenitev pravnega posla pri pristojnih organih, za katere je naročitelj zavezan plačati upravno ali sodno takso ali pristojbino;
9. druge storitve, za katere se naročitelj in nepremičninska družba posebej pisno dogovorita s pogodbo o posredovanju ali na kakšni drugi pravni podlagi.

Za te dodatne storitve iz prejšnjih točk se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita v pogodbi o posredovanju oziroma v kolikor se o slednjih ne dogovorita v pogodbi o posredovanju, naročitelj izpolni pisni dodatek k pogodbi o posredovanju ter naročene storitve plača po izstavljenem računu v skladu s cenikom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.
Nepremičninska družba je upravičena do plačila za naročene dodatne storitve tudi če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.
Stranka je dolžna nepremičninski družbi povrniti ali vnaprej založiti le stroške sodnih in upravnih taks, stroške notarskih storitev ter stroške davka od prometa nepremičnin, v kolikor je s pogodbo o posredovanju dogovorjeno, da nepremičninska družba opravi celoten kupoprodajni postopek.
Za morebitne dodatne storitve, ki niso opredeljene v ceniku storitev in se jih ob podpisu pogodbe o posredovanju ne da predvideti, se lahko naročitelj in nepremičninska družba kasneje posebej pisno dogovorita z dodatkom k pogodbi o posredovanju in jih naročnik plača na podlagi izstavljenega računa.
Cenik storitev je priloga k tem splošnim pogojem poslovanja in kot tak del pogodbe o posredovanju, objavljen pa je tudi v poslovnih prostorih nepremičninske družbe.
VIII. Obveznosti naročitelja
1. Ob sklenitvi pogodbe o posredovanju je naročitelj zavezan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja – stanje nepremičnine, pravne in stvarne napake, obremenitve nepremičnine s stvarnimi ali obligacijskimi pravicami, nejasnosti meja, posegi na nepremičnini, spremembe v ceni, ipd…
2. Naročitelj mora ob sklenitvi pogodbe o posredovanju izključno nepremičninskemu posredniku nepremičninske družbe izročiti tudi kopije vse razpoložljive dokumentacije v zvezi z nepremičnino (verigo kupoprodajnih pogodb, ažuren zemljiškoknjižni izpisek, tehnično dokumentacijo, potrjeno pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje, načrt parcele, ažurno lokacijsko informacijo, ipd…) originale pa predložiti na vpogled.
3. Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oz. dokumentacije
4. V primeru, da naročitelj sam najde tretjo osebo (kupca/prodajalca/najemnika) in z njo sklene pogodbo, je dolžan v roku 8 dni od prodaje posredniku dostaviti kopijo sklenjene pogodbe, za preveritev tretje osebe v evidenci napotenih oseb s strani nepremičninske družbe, sicer odgovarja za stroške in škodo.
5. Prav tako je naročitelj dolžan izrecno pisno obvestiti nepremičninsko družbo ali njenega nepremičninskega posrednika o tem, da je sklenil pogodbo o posredovanju, ali drugo pogodbo o odsvojitvi ali obremenitvi ali nakupu nepremičnine, sam ali preko druge posredniške družbe, v kolikor je bilo dogovorjeno neekskluzivno posredovanje.
6. Naročitelj in njegovi ožji družinski člani pridobljenih informacij iz baze podatkov nepremičninske družbe brez soglasja slednje ne smejo posredovati drugim pravnim in fizičnim osebam, saj v nasprotnem primeru kazensko in materialno odgovarjajo za nastalo škodo.
7. Nepremičninskemu posredniku in napotenim tretjim osebam mora naročitelj omogočiti dostop do nepremičnine in njen ogled ter konstruktivno sodelovati pri pogajanju in oblikovanju končnih pogojev za sklenitev pravnega posla, predvsem pa delovati v skladu z dobro vero in poštenjem.
8. V primeru neresničnih podatkov ali ponarejenih listin, ki jih naročitelj sporoči ali predloži nepremičninski družbi, naročitelj sam neomejeno kazensko in materialno odgovarja za škodo, povzročeno s temi dejanji in listinami, pri čemer je odgovornost poštene nepremičninske družbe v celoti izključena.
IX. Nepoštena ravnanja naročitelja
Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo in morebitne nastale stroške, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
• naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine
• naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju,
• naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju,
• naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina
• naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba
• naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost
X. Zavarovanje odgovornosti za škodo
1. Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati iz opravljanja dejavnosti posredovanja pri prometu nepremičnin, za posamezen zavarovalni primer 150.000,00 EUR oziroma 350.000,00 EUR za vse zavarovalne primere zavarovalnem letu s čimer izpolnjuje pogoje po Zakonu o nepremičninskem posredovanju.
Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.
XI. Oglaševanje
1. Nepremičninska družba se v teh pogojih zaveže oglaševati nepremičnine, za katere je z naročnikom sklenila pogodbo o posredovanju, na svojih oglasnih mestih in v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki je običajen ter se ji zdi primeren za to vrsto nepremičnine.
2. Naročitelj se lahko z nepremičninsko družbo dogovori za povečan obseg oglaševanja. V tem primeru je naročitelj dolžan izpolniti dodatek k pogodbi o posredovanju in na podlagi izstavljenega računa plačati stroške, ki presegajo običajen obseg oglaševanja.
3. Nepremičninska družba na internetu oglašuje nepremičnine, za katere opravlja posle posredovanja. Pri tem z vabilom k dajanju ponudb s strani tretjih oseb, le-tem posreduje osnovne podatke o nepremičnini, predvsem vrsto nepremičnine, lego ter pogoje naročitelja, pod katerimi je pripravljen sprejeti ponudbe tretjih oseb in z njimi skleniti posel, to je predvsem ceno.
XII. Fiduciarni račun
Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

XIII. Obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
1. Nepremičninska družba je dolžna v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:
• ugotavljanje in preverjanje identitete stranke,
• ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba,
• pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu,
• redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.
2. Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in z vpogledom v osebni dokument preveriti naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:
• osebno ime
• naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
• datum in kraj rojstva,
• EMŠO (enotna matična številka),
• davčno številko ter
• številko in vrsto dokumenta ter naziv izdajatelja uradnega dokumenta.

XIV. Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov
1. Vsi podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi štejejo kot poslovna skrivnost in so zaupne narave, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.
2. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne liste vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčno številko ter številko in vrsto dokumenta ter naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).
3. Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe itd.), sme nepremičninska družba na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument, pri čemer nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:
• da gre za fotokopijo,
• svoj naziv,
• izrecno določen namen fotokopiranja,
• jasno razvidno pisno privolitev imetnika osebnega dokumenta (pravna podlaga za fotokopiranje)
4. Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Kopije osebnega dokumenta Nepremičninska družba ne sme hraniti v elektronski obliki.
5. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba pridobila pisno soglasje naročitelja.
6. Nepremičninska družba ima pravico osebne podatke posameznika dopolniti s podatki iz uradnih javnih evidenc oz. javnih knjig, skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju, ki od nepremičninske družbe zahteva seznanitev s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine za katero posreduje.
7. Naročitelj dovoljuje nepremičninski družbi, da posreduje njegove podatke pravniku, notarju, odvetniku, zemljiški knjigi, geodetski upravi, banki in tretji osebi za namen sklenitve pravnega posla.
8. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico: od nepremičninske družbe pridobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov; uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja.
9. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da: od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov, od nepremičninske družbe zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov, ugovarja obdelavi, zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke, zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke, se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi, kadar je to tehnično izvedljivo, vloži pritožbo pri nadzornem organu.
10. Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.
11. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posamezni, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene tega takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.
XV. Čas trajanja pogodbe
Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za dobo devetih (9) mesecev in jo lahko sporazumno večkrat podaljšata. Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je potrebno odpovedati pisno z enomesečnim odpovednim rokom.
XVI. Razno
1. Ostale okoliščine, ki se nanašajo na poslovanje nepremičninske družbe in niso posebej opredeljene v teh splošnih pogojih, urejajo določila veljavne zakonodaje, ki ureja to področje, predvsem pa Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 50/06 – ZMVN, 49/11, 47/19) ter Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US, 20/18).
2. Splošni pogoji poslovanja nepremičninske družbe začnejo veljati z dnem njihovega sprejema.
3. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni v poslovnih prostorih nepremičninske družbe.

Muta, 10. 8. 2019

Agencija HIŠKE, Erik Krautberger s.p.
posredništvo v prometu z nepremičninami

CENIK STORITEV

Opis storitve Cena/EUR
POSREDOVANJE PRI PRODAJI/NAKUPU NEPREMIČNINE
Pogodbena vrednost do 10.000,00 EUR 700,00
Pogodbena vrednost nad 10.000,00 EUR 4% oz. po dogovoru
POSREDOVANJE PRI ODDAJI/NAJEMU NEPREMIČNINE (fizične osebe) največ 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 1 mesečna najemnina oz. ne manj kot 150 eur
POSREDOVANJE PRI ODDAJI/NAJEMU NEPREMIČNINE (gospodarski subjekt) 1 najemnina
PRODAJNI IN PODOBNI POSTOPKI ZA PRENOS LASTNINSKE PRAVICE DO VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO – v primeru ko pogodba o posredovanju ni sklenjena (zajema: pridobitev listin, preveritev pravnega stanja nepremičnine, priprava pogodbe, izvedba davčnega postopka, organizacija podpisov pri notarju, primopredajni zapisnik)
Pogodbena vrednost do 50.000,00 540,00
Pogodbena vrednost nad 50.000,00 1% vrednosti
SESTAVA POGODB, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, PRIDOBITEV DOKUMENTOV, UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI
*Ogled nepremičnine 50,00
*Preveritev dejanskega stanja nepremičnine 50,00
*Preveritev pravnega stanja nepremičnine 80,00
*Nepremičninsko svetovanje – vsaka začeta ura 150,00
*ZK izpisek z elektronskim vpogledom – 1 izvod 7,00
*Uradni ZK izpisek – 1 izvod 15,00
*Informativni izpis iz katastra (Geodetska uprava RS) 7,00
*Pridobitev mapne kopije 7,00
*Potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija, načrt parcele, posestni list… 1-izvod 15,00
*Vsak stik z naročiteljem ali tretjo osebo 50,00
*Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine 22,00
*Vsak ogled nepremičnine s tretjo osebo, če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena 50,00
*Kilometrina 0,42/km
*Sestava raznih dopisov, soglasij, pisna opozorila, obvestila in potrdila 15,00/stran
*Oglaševanje nepremičnine (običajno) 3,00/dan
Manj zahtevne pogodbe (pogodba o ari, predpogodba, dogovor o pravnem poslu ipd.) 110,00
Zahtevne pogodbe (prodajna, najemna, menjalna, darilna, služnostna, posadna pogodba ipd.) 250,00
Zemljiškoknjižno dovolilo – sestava 70,00
Izbrisno dovoljenje – sestava izbrisnega dovoljenja za izbris stvarnopravnih bremen 90,00
Razveza pogodbe, služnostna pogodba, aneks (dodatek) k pogodbi 75,00
Davčni postopek ( sestava/izpolnitev vlog za postopke v okviru prometa nepremičnin) 90,00
Sestava/izpolnitev drugih vlog 10,00/stran
Primopredaja nepremičnine 40,00
Oglaševanje dodatno – po želji naročnika po ponudbi
*Hramba denarja na fiduciarnem računu – do 3 lastniki (na podlagi pisnega pooblastila) 25,00
*Hramba denarja na fiduciarnem računu – vsak dodatni lastnik (na podlagi pisnega pooblastila) 11,00
Hramba dokumentov – do 60 dni 40,00
Hramba dokumentov – nad 60 dni 40,00+2,50/dan
Poslovno svetovanje – vsaka začeta ura 30,00
Naročeno vodenje ogledov – 1 ogled 50,00
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV)
– *storitve, ki so vštete v plačilo posredovanja, razen v primeru predčasne prekinitve posredniške pogodbe ali samostojnega naročila storitve
– osnova za določitev cene storitev posredovanja je med strankama pogodbeno dogovorjena cena
– v ceno niso všteti davki, upravne in sodne takse, druge pristojbine ter notarske storitve
– pridružujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodne najave ali soglasja naročitelja ali tretje osebe
– pog. vrednost pri najemu/oddaji je zmnožek zneska mesečne najemnine in št. mesecev za katerega se nepremičnina odda

Muta, 10. 8. 2019 Agencija HIŠKE, Erik Krautberger s.p., Glavni trg 2, 2366 Muta